Slider

Ramadan Hashani - Head of HR- Banka Ekonomike

Kompania EPPC Albania & Kosovo është kontraktuar nga Banka Ekonomike per ofrimin e trajnimeve për personelin e Bankës.Gjatë gjithë periudhës së bashkëpunimit në këtë lëmi EPPC Albania & Kosovo ka dëshmuar shkallë të lartë të gadishmërisë dhe profesionalizmit sa I perket plotësimit të kërkesave dhe afateve si dhe cilësisë së shërbimeve.