Slider

Leasing Stafi

Çfarë është leasing stafi i përkohshëm dhe i përhershëm, benefitet e tij dhe gama e aplikueshmërisë.

Leasing-u i stafit ose thënë ndryshe Staf me Qira ofrohet për Punonjës të Përkohshëm dhe Punonjës të Përhershëm. Është një model biznesi shumë fleksibël dhe me kosto efektive. Ky shërbim të lejon punësimin nëpërmjet EPPC të një numri të caktuar stafi i cili performon në pozicione të ndryshme për periudha të përcaktuara.

Nëpërmjet shërbimit të Staff Leasing kompanitë minimizojnë riskun juridik që lind nga marrëdhënia e punësimit. Kontraktimi dhe deklarimi i punonjësit bëhet nga EPPC, dhe si pasojë e kësaj marrëdhënie, disa prej përgjegjësive juridike të specifikuara në Kodin e Punës (Neni 18/1) do të transferohen tek EPPC.

Shërbimi i Staf Leasing mbulon dhe një gamë të gjerë shërbimesh administrative për kompanitë, ku ndër më përfaqësueset përfshijnë: Shërbimi i llogaritjes së pagave, kontributeve shoqërore, dhe detyrimeve tatimore për punonjësit, menaxhimi i dokumetacionit të nevojshëm për çdo punonjës, administrim i leje vjetore për secilin punonjës, ndjekie procedurash për ndërprerje marrëdhënie punësimi bazuar mbi Kodin e Punës, si dhe përditësim, këshillim i vazhdueshëm për ndryshimet legjislative që prekin marrëdhënien e punësimit.

Kompanitë e gjejnë shpesh të nevojshëm aplikimin e shërbimit staff leasing për një gamë të gjerë çëshjtesh në aktivitetin e tyre:

  • Punonjës të përkohshëm sipas sezonaliteti, projekteve apo nevojave të biznesit;
  • Mos pasja e një përfaqësie në Shqipëri;
  • Mungesa e një personi apo departamenti juridik në kompani;
  • Kufizime buxhetore;
  • Kohë dhe kosto për miratimin e hapjes së pozicioneve të reja të punës dhe zgjerim strukture;
  • Deklarim dhe çdeklarim punonjësish nga borderoja dhe autoritetet shtetërore;
  • Outsource procesesh;
  • Çështje konfidencialiteti.


Na kontaktoni dhe ne do t’ju sigurojmë forcë punëtore sipas nevojave tuaja.